søndag 29. april 2012

Handelsfolk og misjonærar i Kina


Foto: Jacub Halun (frå Wikimedia Commons)
 Kina fascinerer og skremmer. Det mest folkerike landet i verda er òg ei kulturell kjempe med ei historie dei fleste i vår del av verda veit svært lite om. Landet har  vokse fram til å bli ei økonomisk supermakt, men samstundes er det ikkje eit demokrati. Dei fleste som har levd nokre år, hugsar måten regimet slo ned  studentdemonstrasjonane på for nokre år sidan. Og i det okkuperte Tibet tenner stadig menneske på seg sjølv for å protestera mot det kinesiske styret. Vårt eige land har for tida eit litt betent forhold til den asiatiske giganten på grunn av fredspristildelinga til ein kinesisk dissident. 

Den sterke interessa for Kina i Vesten og Norge er ikkje ny. Merchants and Missionaries heiter eit forskingsprosjekt ved Universitetet i Bergen, der fokuset er kontakten mellom Noreg og Kina mellom 1890 og 1937. Leiar av prosjektet er førsteamanuensis Camilla Brautaset. Handelen og skipsfarten på Kina er eitt av interessefelta for prosjektet, det same er norske eventyrarar som gjekk i teneste i det kinesiske tollvesenet. Forskarane er òg opptekne av den sterke norske misjonsinteressa for Kina i denne perioden, og ikkje minst rolla kvinnene spela.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar