fredag 26. april 2013

Tolking og spissing, eller feil om grønt vedtak frå kyrkjemøtet?

Arkivfoto frå kyrkjemøtet 2011 (foto: www.kirken.no)
Kyrkjemøtet har gjort vedtak om «Forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser, og uttalelse om etisk forvaltning av Statens pensjonsfond utland». Meiner utsendingane på kyrkjemøtet at dei har ein bodskap frå Gud til det norske folket om dette temaet, så er det fint at dei uttalar seg. I så fall må dei òg få fram at bodskapen er forankra på øvste hald, og at det ikkje er eigne politiske preferansar dei bringer vidare. Sjølvsagt må dei gjerne slåss for sine eigne politiske oppfatningar, men ikkje på vegner av kyrkja. Rotar dei det til her, legg dei urimelege bindingar på medlemane av kyrkja – for det er jo meininga at vi skal ta vedtak frå kyrkjemøtet på alvor?

Poenget her er likevel meir korleis kyrkja presenterer eit slikt vedtak. Magne Lerø hadde i Vårt Land 23. april ein temmeleg kritisk artikkel om «Kirkelige B-medlemer». Det er tydeleg at han meiner eliten i Den norske kyrkja (parti-)politiserer kyrkja i denne saka. Og Lerø viser m.a. til ein artikkel frå Den norske kyrkja sine eigne heimesider der det heiter at «alle kirkens medlemmer oppfordres til å la hensynet til forsvarlig klimapolitikk avgjøre deres stemmegivning ved årets stortingsvalg

Sjølv meiner eg www.kirken.no her ikkje formidlar ei rimeleg tolking eller ei forsvarleg journalistisk spissing av vedtaket som vart gjort på kyrkjemøtet. Det er snarare ei feil framstilling, og det er kanskje ikkje så bra for den vidare debatten heller.

Her er eit spørsmål eg sende til informasjonsfolka i Den norske kyrkja:

I saka "Kirkemøtet krever etisk olje- og gassforvaltning" på www.kirken.no  heiter det i ingressen:

"Alle kirkens medlemmer oppfordres til å la hensynet til forsvarlig klimapolitikk avgjøre deres stemmegivning ved årets stortingsvalg."

Ut frå samanhengen er det tydeleg at dette er ein presentasjon av det nyleg avslutta kyrkjemøtet sitt vedtak i den aktuelle saka. Men i vedtaket frå kyrkjemøtet heiter det visseleg noko anna. Her heiter det at kyrkjemøtet utfordrar "alle kirkens medlemmer til å la hensynet til en forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg."

Dette er noko anna enn å oppmoda folk til å la omsynet til forsvarleg klimapolitikk "avgjøre deres stemmegivning ved årets stortingsvalg".
Når ein let noko "få betydelig vekt" kan det henda at ein også let andre saker få like stor, nesten like stor eller større vekt. Dette er noko heilt anna enn at éi sak får avgjera korleis ein røystar ved stortingsvalet, slik eigenpresentasjonen på www.kirken.no oppfordrar til.

Bør ikkje Den norske kyrkja gjennom sine eigne heimesider gje ein meir korrekt presentasjon av det kyrkjemøtet uttalar enn det er gjort i dette tilfellet?

Og her er svaret frå kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug i Den norske kyrkja:

Kjære Arve Kjell Uthaug,

takk for respons på vårt arbeid. Nettstedet www.kirken.no formidler (blant mye annet) nyheter fra Den norske kirkes sentrale kirkelige organer. Disse gis en journalistisk presentasjon. Hensikten med nyhetsmeldingene er å skape oppmerksomhet om nyheter, vedtak og hendelser i kirken. For å oppnå dette må innholdet gis en form som vekker interesse. Selvsagt skal det vi skriver være korrekt, men en journalistisk bearbeiding av et stoff vil alltid innebære tolkning og vinkling. Det er det vi har gjort her. I tillegg legger vi i nyhetssaken ut lenke til selve vedtaket, slik at oppegående lesere som deg kan gå etter selve vedtaket og lese selv - og dermed vurdere gehalten i den journalistiske vinklingen.

I tillegg til den journalistiske nyhetsformidlingen, vil en på
www.kirken.no finne ren informasjonsformidling i form av at protokollen fra Kirkemøtet legges ut uten noen form for bearbeiding. Se her:
http://www.kirken.no/?event=showArticle&Famid=343467. For det kirkelige demokratiet er det helt avgjørende at vedtakene som sådan er tilgjengelige for alle, slik at de som ønsker det kan lese vedtakene i sin helhet, både de vi velger å presentere særskilt og de vi ikke lager nyhetsmeldinger om.

Saken du nevner har stor offentlig interesse, og det er derfor rimelig at vår presentasjon også leses kritisk. I denne konkrete saken vil vi i ettertid måtte vurdere om måten vi presenterte saken på skygget for selve saken. Vi tenker samtidig at Kirkemøtets nokså radikale vedtak neppe ville blitt oppdaget og videreformidlet i media om vi ikke hadde laget en spisset nyhetsmelding om saken. Men dette er det selvsagt vanskelig å vite sikkert.

Takk for at du tok deg tid til å drøfte saken med oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar